Rekrutacja na rok 2024/2025 trwa jeszcze tylko do końca MAJA. Zapraszamy!

FAQ

Szanowni Kandydaci i Kandydatki,

Tygodniowo dostajemy kilka e-maili oraz telefonów z pytaniami dotyczącymi rekrutacji, jak i samego programu i toku nauczania w SPDiM. Rzetelne i szybkie odpowiedzenie na Wasze zapytania nie zawsze jest możliwe. Zanim więc zdecydujecie się napisać lub zadzwonić do nas uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem.

 1. Czy superwizja w trakcie szkolenia jest dodatkowo płatna?
  Nie. Superwizja jest ważną częścią naszego szkolenia SPDiM, odbywa się na comiesięcznych zjazdach i jej koszt jest wliczony w comiesięczną ratę – nie jest zatem dodatkowo płatna. Jest prowadzona przez certyfikowane superwizorki psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego mające doświadczenie w pracy z pacjentami w wieku rozwojowym. 
 2. Czy spotkanie rekrutacyjne jest odpłatne?
  Spotkanie rekrutacyjne jest nieodpłatne. Zostaną na nie zaproszeni kandydaci i kandydatki, których ankiety zostały pozytywnie rozpatrzone. 
 3. Czy w trakcie szkolenia trzeba zrobić coś więcej oprócz uczęszczania na zjazdy?
  Tak. Równolegle do szkolenia odbywającego się w trakcie roku szkolnego wymagane jest odbycie:
  a) 300 godzin stażu klinicznego w placówkach zaakceptowanych przez Szkołę (nie mniej niż 120 godzin stażu powinno być realizowane w klinice lub oddziale psychiatrycznym wieku rozwojowego o charakterze stacjonarnym. Pozostała część stażu może być realizowana w innych placówkach prowadzących psychoterapię dzieci i młodzieży lub osób dorosłych pod warunkiem, że jest tam zatrudniony/a co najmniej jeden/na certyfikowany/a psychoterapeuta/ka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przy czym może być to maksymalnie 60 godzin).
  b) co najmniej 250 godzin doświadczenia własnego w podejściu spójnym z nurtem wykładanym w SPDiM (w tym: co najmniej 110 godzin psychoterapii własnej, odbytej w trakcie trwania Szkoły, prowadzonej przez jednego psychoterapeutę posiadającego certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego albo psychoterapeutę zaakceptowanego przez dyrektorkę SPDiM.) Pozostała liczba godzin może być odbyta również w formie psychoterapii i/lub doświadczenia rozwojowego. W trakcie szkolenia zapewniamy odbycie warsztatu grupowego (16 h), które jest formą doświadczenia rozwojowego. 
 4. Jakie koszty będę musiała/ musiał ponieść oprócz miesięcznego czesnego?
  Opłatę wpisową, która jest jednorazową wpłatą gwarantującą miejsce w Szkole. Kwota wpisowego może być opłacona w dwóch ratach (pierwsza w tygodniu od przyjęcia do szkolenia, druga do połowy sierpnia w roku, w którym się aplikuje)  
 5. Czy zajęcia odbywają się tylko w sobotę i niedzielę, czy również w piątki?
  Prawie wszystkie zjazdy zaplanowane są tylko na sobotę i niedzielę. W ciągu roku akademickiego mamy kilka zjazdów zblokowanych (wrzesień, marzec, czerwiec). Jeden z tych zjazdów (zazwyczaj czerwcowy) jest zjazdem czterodniowym (sobota-wtorek). Poza weekendowymi zjazdami, w trakcie tygodnia może odbywać się część superwizji, ale są one wtedy zawsze prowadzone w formie online. 
 6. Jakie wykształcenie jest wymagane, żeby dostać się do SPDiM?
  Żeby zostać przyjętym do SPDiM, minimalne wymagane wykształcenie to dyplom ukończenia studiów magisterskich. Wymagane kierunki studiów: psychologia, resocjalizacja, pedagogika lub lekarski. 
 7. Jakie jest minimalne doświadczenie w obszarze psychologicznej pomocy dzieciom lub młodzieży?
  Im większe doświadczenie, tym lepiej. Zależy to w dużej mierze od miejsca, gdzie udzielana była pomoc. Odbyta praktyka w pomocy psychologicznej rozpatrywana jest na tle całej ankiety kandydata/tki. 
 8. Czemu nie mogę dołączyć do szkolenia od listopada/grudnia?
  Szkolenie rozpoczyna się dla wszystkich roczników we wrześniu. Większość zajęć opiera się na budowaniu relacji i pracy w grupie. Osoby dołączające później nie mogą w pełni uczestniczyć w procesie grupowym. 
 9. Co uzyskam po ukończeniu szkolenia? Certyfikat psychoterapeuty?
  Po spełnieniu warunków ukończenia szkolenia, otrzymuje się dyplom ukończenia Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz zaświadczenie, w którym ujęta jest liczba zajęć teoretycznych, praktycznych i superwizji. Dyplom nie jest równoznaczny z uzyskaniem certyfikatu psychoterapeuty.
  Aby uzyskać certyfikat psychoterapeuty przyznawany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, należy spełnić wymagania stawiane bezpośrednio przez Towarzystwo oraz zdać egzamin przed Komisją Certyfikatów Psychoterapii. Warto nadmienić, że liczba godzin zajęć, superwizji, doświadczenia własnego oraz stażu klinicznego odbyta w ramach SPDiM, pokrywa się z wymogami PTP.
 10. Kiedy dowiem się, czy zostałem/am zakwalifikowany/a na szkolenie?
  Po wysłaniu ankiety na adres: biuro@spdim.edu.pl osoby, które zakwalifikowały się do następnego etapu, zostaną zaproszone na osobistą rozmowę. Po rozmowie kandydaci/tki zostaną poinformowani/e o wyniku rekrutacji. Cały proces trwa od 2 tygodni do ok miesiąca, w zależności od momentu w roku i dostępności terminów spotkań rekrutacyjnych.
 11. Czy jeśli w trakcie szkolenia coś się wydarzy, to będę mógł/mogła zawiesić szkolenie?
  Tak, szkolenie można zawiesić. Decyzja ta zawsze zapada po rozmowie uczestnika/uczestniczki z Dyrektorką Szkolenia. Szkolenie może zostać zawieszone na rok. W razie uzgodnionego opóźnienia toku nauki (zawieszenie) możliwe są dwa warianty płatności.
  a) Uczestnik/czka kontynuuje opłaty zgodnie z harmonogramem dla roku, w którym rozpoczął/ęła studia, ale nie uczęszcza przez rok na zajęcia. Po powrocie do szkolenia kontynuuje uiszczanie opłat. Na ostatnim roku uczestnik/czka nie jest zobowiązany/a do opłacania czesnego, ponieważ ta kwota była opłacana podczas jego/jej nieobecności (zawieszenia).
  b)  Uczestnik/czka nie płaci czesnego podczas zawieszenia. Wznawia opłaty po ponownym podjęciu nauki w wysokości ustalonej dla roku, na którym kontynuuje naukę.
 12. Co się stanie jeśli nie zaliczę jakiegoś przedmiotu? Czy płacę karę?
  Niezaliczenie przedmiotu wiąże się z koniecznością zawieszenia szkolenia i ponownego uczęszczania na niezaliczony przedmiot, w kolejnym roku szkolenia. Odrabianie niezaliczonych zajęć jest odpłatne.
 13. Czy kończąc szkolenie mogę pracować jako psychoterapeuta dorosłych?
  Szkolenie w ramach SPDiM przygotowuje do pracy psychoterapeutycznej z pacjentami w wieku rozwojowym. Gotowość do pracy z dorosłymi będzie wymagała dodatkowego szkolenia.  
 14. Jak dużo zajęć odnosi się do psychoterapii dorosłych, a jak dużo do psychoterapii dzieci i młodzieży?
  Celem pierwszego roku jest zapoznanie studentów i studentek z teoretycznymi podstawami psychoterapii psychodynamicznej oraz z zastosowaniem ich do pracy psychoterapeutycznej. Podstawy te dotyczą psychoterapii zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Jednak przez kolejne 3 lata skupiamy się głównie na nauczeniu, ćwiczeniu i superwizowaniu psychoterapii pacjentów w wieku rozwojowym. 
 15. Czy muszę mieć ukończone studia by dołączyć do szkolenia?
  Tak. Żeby dołączyć do szkolenia trzeba mieć dyplom ukończenia studiów magisterskich. Wymagane kierunki studiów: psychologia, resocjalizacja, pedagogika lub lekarski. 
 16. Czy jeśli w ramach wcześniej ukończonego kursu podstawowego uczestniczyłem/am w zajęciach o określonej tematyce, to będę zwolniony/zwolniona z tych zajęć w trakcie szkolenia SPDiM?
  Wszyscy uczestnicy/czki są zobowiązani/e do uczestniczenia we wszystkich zajęciach obejmujących program szkolenia niezależnie od wcześniej przebytych kursów. 
 17. Czy w trakcie szkolenia dopuszczane są nieobecności?
  Podczas pierwszego zjazdu wszyscy uczestnicy i uczestniczki otrzymują sylabus zajęć, w którym prowadzący zajęcia opisują kryteria zaliczenia konkretnego przedmiotu. Tam również wskazana jest informacja odnośnie możliwych nieobecności. Terminy zjazdów podawane są z dużym wyprzedzeniem, zachęcamy do zarezerwowania tych weekendów na zjazd SPDiM.
 18. Czy przed rozpoczęciem szkoleniem dostanę literaturę, z której muszę się przygotować do szkolenia?
  Przed rozpoczęciem szkolenia udostępniane są sylabusy, w których wypisana jest literatura do przeczytania na każde zajęcia. Dodatkowe materiały są wysyłane przez prowadzące/ych pomiędzy zjazdami. 
 19. Czy szkolenie znajduje nam miejsce odbywania stażu i terapeutę?
  Nie. Uczestnik/czka szkolenia sam/a zobowiązany/a jest do znalezienia miejsca na odbycie stażu oraz do znalezienia certyfikowanego terapeuty PTP, u którego odbędzie psychoterapię indywidualną. Zarówno miejsce stażu jak i terapeuta muszą zostać zaakceptowani przez SPDiM. W ramach stażu oferujemy możliwość współprowadzenia wakacyjnych i feryjnych grup IN IN junior dla dzieci i młodzieży, współprowadzenie warsztatów dla rodziców oraz współprowadzenie terapii rodzin w ReGeneRacji.

 20. Czy istnieje certyfikat psychoterapeuty dzieci i młodzieży?
  Jeszcze nie. Polskie Towarzystwo Psychologiczne jest w trakcie wdrażania procedury, która umożliwi zdobywanie certyfikatu psychoterapeuty dzieci i młodzieży.  
 21. Czy rozpoczynając szkolenie muszę pracować z dziećmi i młodzieżą?
  Tak. Jednym z warunków przyjęcia do SPDiM jest doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom i/lub młodzieży. 
 22. Czy moja terapia rozpoczęta przed szkoleniem będzie się liczyć?
  Jednym z warunków zaliczenia szkolenia jest odbycie co najmniej 250 godzin doświadczenia własnego w podejściu spójnym z nurtem wykładanym w SPDiM, w tym odbycie min. 110 godzin terapii indywidualnej z tym samym terapeutą/ką w nurcie psychodynamicznym w trakcie szkolenia. Terapie rozpoczęte przed szkoleniem,  po akceptacji przez kierowniczkę szkolenia, mogą się liczyć do dodatkowych godzin w ramach “doświadczenia własnego”.  
 23. Jaki tytuł, jakie uprawnienia dostaje się po uzyskaniu szkolenia? Czy są one uznawane przez kraje Unii Europejskiej?
  Na razie nie ma żadnych wspólnych uzgodnień na poziomie Unii Europejskiej dotyczących kwalifikacji psychoterapeutycznych. Jest to regulowane prawnie na poziomie poszczególnych krajów, istnieją tu znaczne różnice. Natomiast EAP (European Association for Psychotherapy) przyznaje certyfikaty psychoterapeutów, uznawane jednak nie we wszystkich krajach europejskich) na podstawie własnej procedury i kryteriów. SPDiM te kryteria spełnia czyli absolwenci/tki naszego szkolenia mogą się ubiegać o certyfikat EAP.