Regulamin uczestnictwa w Konferencji 

Nowe myśli, nowa praktyka w psychoterapii dzieci i młodzieży. 

Konferencja Jubileuszowa z okazji X-lecia Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży
dla psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konferencji pod nazwą:

„Nowe myśli, nowa praktyka w psychoterapii dzieci i młodzieży. 

Konferencja Jubileuszowa z okazji X-lecia Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży dla psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów.” organizowanej przez Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ksawerów 21, adres poczty elektronicznej: konferencja@spdim.edu.pl

2. Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia 2024 r. w [pełny adres].

2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

a) Regulamin – oznacza niniejszy dokument zawierający zbiór zasad i warunków uczestnictwa w Konferencji, dostępny na stronie internetowej pod adresem: [link do strony wydarzenia]

b) Organizator –oznacza Szkołę Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ksawerów 21, NIP: [NIP]

c) Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora Konferencję pod nazwą: „Nowe myśli, nowa praktyka w psychoterapii dzieci i młodzieży. 

Konferencja Jubileuszowa z okazji X-lecia Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży dla psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów”, odbywającą się w [pełny adres].

 1. d) Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa danej osoby fizycznej w Konferencji poprzez wypełnienie Formularza zgłoszeniowego.
 2. e) Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej: [link do strony wydarzenia] za pomocą którego następuje Rejestracja. 
 3. f) Potwierdzenie zgłoszenia – oznacza komunikat wysyłany przez Organizatora na adres poczty elektronicznej podany przez Uczestnika w procesie Rejestracji, potwierdzający Rejestrację.
 4. g) Uczestnik – oznacza osobę fizyczną która została wskazana w Formularzu zgłoszeniowym.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie Rejestracji za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji pod adresem: [adres strony wydarzenia] oraz uiszczenie opłaty za udział w Konferencji.

2.W celu dokonania Rejestracji, Uczestnik na stronie internetowej powinien wypełnić i wysłać Formularz zgłoszeniowy.

 1. Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji (polegającą na zbieraniu, utrwalaniu, przechowywaniu, aktualizowaniu, uzupełnianiu i usuwaniu tych danych) przez Organizatora.

4.Każdy Uczestnik otrzyma potwierdzenie uczestnictwa–certyfikat udziału w Konferencji. Uczestnik upoważnia Organizatora do przesłania certyfikatu drogą elektroniczną.

4. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej Organizatora i powinny zawierać: imię i nazwisko zgłaszającego reklamację, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji, datę wydarzenia, wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

2. Reklamacje Uczestnik Konferencji może zgłaszać nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.

3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą uwzględniane.

4. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji i przekazuje swoje stanowisko podmiotowi składającemu reklamację w formie, w której złożył reklamację.

5. PŁATNOŚCI

 1. Udział w Konferencji jest płatny. Koszt udziału wynosi [kwoty] zł brutto.
 2. Warunki udziału, ceny lub zniżki określone są przy zgłoszeniu na etapie Rejestracji.
 3. Do skorzystania ze zniżek upoważnione są osoby, które przestawią stosowne zaświadczenia odnośnie odpowiednio zatrudnienia, wykształcenia lub rezydentury.
 4. Cena obejmuje udział w Konferencji oraz certyfikat.
 5. Cena zawiera podatek VAT w wysokości 23%.
 6. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z osobą lub osobami wskazanymi na stronie internetowej z Rejestracją.
 7. Uczestnikowi przysługuje możliwość otrzymania faktury VAT.
 8. Koszt pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

6. SPOSÓB PŁATNOŚCI

 1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu [amelia] lub inne – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie wydarzenia. 
 2. Opłatę za Konferencję można dokonać także na konto bankowe [numer rachunku bankowego oraz nazwa banku]. W tytule należy wpisać imię i nazwisko.

7. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

1.Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem. 

8. REZYGNACJA

1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji możliwe jest przekazanie swojego udziału innej osobie, natomiast zwrot opłaty jest możliwy na niżej podanych zasadach. Do dnia 31.01.2024 r. osoba zgłaszająca rezygnację otrzyma 100% wpłaconej kwoty, do 14.02.24: 75%, do 14.03.24: 50%, po 15.03.24: 0%. Zgłoszenie rezygnacji lub zmiana danych uczestnika następuje poprzez wysłanie stosownej informacji na adres mailowy konferencja@spdim.edu.pl

2. Osoby, które zgłosiły rezygnację z uczestnictwa w konferencji  po otrzymaniu faktury i którym przysługuje częściowy lub całkowity zwrot otrzymają korektę faktury na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji  mają charakter wyłącznie edukacyjny. 

2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn wyłącznie zależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie Konferencji, zmiany osób prelegentów, a także do odwołania Konferencji w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych niezależnych od Organizatora. W przypadku odwołania Konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym Uczestnikom, a dokonane opłaty za uczestnictwo zwrócone przelewem bankowym.

10.  ZASADY WYKORZYSTANIA WIZERUNKU, GŁOSU ORAZ WYPOWIEDZI

1. Organizator oświadcza, a Uczestnik wyraża zgodę na to, że przebieg Konferencji będzie rejestrowany w formie zdjęć, a tak stworzone utwory będą wykorzystywane do celów emisji w środkach masowego przekazu (np.Internet itp.) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy: Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora, jak również samej Konferencji (komercyjne wykorzystanie).  

2. Organizator informuje, że rejestracja utworów, o których mowa w §11.1. będzie mieć miejsce na terenie całego obiektu, na którym odbywać się będzie Konferencja  chyba że Organizator w sposób wyraźny wyznaczy strefy wolne od nagrywania.

3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania swojego wizerunku oraz rozpowszechniania go jako elementu ww. utworów do celów wymienionych w ust. 1 powyżej, i niniejszym udziela niewyłącznej oraz nieodpłatnej zgody, bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, na ich wykorzystanie przez Organizatora oraz wszelkie upoważnione do tego przez Organizatora podmioty na różnych polach eksploatacji utworów w szczególności:

 • utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym (na dysku komputerowym, w sieci multimedialnej w tym w Internecie),
 • zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką,
 • publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie,
 • wypożyczenie, najem, użyczenie nośników, na których utrwalono wizerunek,
 • wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 • wykorzystanie na różnego rodzaju stronach internetowych (m.in. na stronie Organizatora).

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator udostępnia treść Regulaminu przed zawarciem Umowy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

3. Każdy nowy regulamin obowiązuje osoby, które nie zapisały się jeszcze na Konferencję lub zaakceptowały nowy regulamin.

4. Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń i dokonanie wpłat.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konferencji Uczestników, którzy naruszają jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

 1. podejmują działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub godzące w uzasadnione interesy osób trzecich;
 2. podejmują działania zmierzające do objęcia albo wskazujące na próbę obejścia Regulaminu lub zasad odbywania Konferencji;
 3. podejmują działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzące w jego wizerunek.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

8. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem będą rozstrzygane najpierw ugodowo, a następnie przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.