Rekrutacja na rok 2024/2025 trwa jeszcze tylko do końca MAJA. Zapraszamy!

O szkole

Szkolenie jest realizowane w formule zjazdów weekendowych w Warszawie przez dwa współpracujące zespoły: Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodek ReGeneRacja 

Szkoła Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Warszawie:

 • oferuje naukę w różnych nurtach (psychodynamicznym, systemowym, behawioralno-poznawczym), pokazując możliwości ich integracji na bazie myślenia psychodynamicznego;
 • uwzględnia w programie najnowsze teorie i metody jak np.: MBT – terapia oparta na mentalizacji;
 • zatrudnia doświadczonych praktyków i nauczycieli akademickich (zobacz kim są Nasi Wykładowcy);
 • odwołuje się do założeń i metod potwierdzonych naukowo i klinicznie;
 • może być zarówno ofertą zaawansowaną: dla osób, które mają za sobą co najmniej podstawowe szkolenie z psychoterapii oraz doświadczenie zawodowe z tego obszaru jak i ofertą dla osób bez wystarczającego doświadczenia i wiedzy w obszarze psychoterapii.

Co jest wyjątkowe w naszym szkoleniu?

Poznaj opinie naszych studentów -> czytaj więcej

Ile, gdzie i kiedy?

Szkolenie obejmuje osiem semestrów zajęć w trybie zaocznym. W ciągu każdego roku odbywa się 12 zjazdów weekendowych (w soboty i niedziele) z wyłączeniem miesięcy letnich (lipca i sierpnia). Zjazdy mogą mieć zmienioną formę ze stacjonarnej na online, jeśli sytuacja zewnętrzna będzie tego wymagała. Studenci zostaną poinformowani o zmianie z odpowiednim wyprzedzeniem.

Z 12 zjazdów

 • 10 lub 9 to zjazdy podstawowe w czasie których odbywają się cyklicznie wykłady teoretyczne, ćwiczenia praktyki i superwizję grupowe oraz
 • 2 lub 3 to zjazdy zblokowane w czasie których odbywają się zajęcia teoretyczno-warsztatowe dotyczące określonego zagadnienia, prowadzone przez osobę specjalizującą się w danej tematyce.

Liczba zjazdów podstawowych i zblokowanych różni się w zależności od decyzji programowych w danym roku, ale liczba godzin pozostaje bez zmian.

Zajęcia realizowanych w ramach zjazdów podstawowych trwają 15 godzin zegarowych, rozpoczynają się w sobotę rano, a kończą w niedzielę późnym popołudniem.  Średnio każdego roku szkolenie trwa około 180 godzin zegarowych, ale mogą istnieć różnice w intensywności między poszczególnymi latami.

Zajęcia odbywają się w Warszawie w siedzibach ReGeneRacji lub w salach wykładowych wynajętych na terenie Warszawy.

Nadzór nad przebiegiem szkolenia poszczególnych osób odbywających szkolenie sprawuje kierowniczka szkolenia, certyfikowana psychoterapeutka i superwizorka psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalistka psychoterapii dzieci i młodzieży, Aldona Czajkowska. 

W ramach szkolenia wymagane jest:

 • odbycie 300 godzin stażu lub wolontariatu w placówkach zaakceptowanych przez Szkołę.
  Nie mniej niż 120 godzin stażu, powinno być realizowane w ośrodku z III poziomu referencyjnego czyli na całodobowym oddziale psychiatrycznym wieku rozwojowego. Ten rodzaj stażu dla ułatwienia nazywamy stażem klinicznym.
  Pozostała część stażu, czyli 180 godzin może być realizowana w ośrodkach I, II, a także w III poziomu referencyjnego, bądź w innych placówkach prowadzących psychoterapię dzieci i młodzieży lub osób dorosłych (tylko 1/3 stażu terapeutycznego czyli 60 godzin, może się odbywać z pacjentami w wieku dorosłym) pod warunkiem, że jest tam zatrudniony co najmniej jeden certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Mogą to być na przykład: oddziały dzienne psychiatryczne, poradnie zdrowia psychicznego, centra zdrowia psychicznego, środowiskowe poradnie psychologiczne, środowiskowe centra zdrowia psychicznego, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki pobytu dziennego, Ośrodki Wczesnej Interwencji, MOS-y, MOW-y, organizacje pozarządowe. Ten rodzaj stażu  nazywamy stażem terapeutycznym.
  Uwaga, współprowadzenie wakacyjnychferyjnych grup IN IN junior dla dzieci, wakacyjnychferyjnych Grup IN IN  dla młodzieży, współprowadzenie warsztatów dla rodziców, współprowadzenie terapii rodzin w ReGeneRacji może być liczone jako cześć wymaganego stażu terapeutycznego.

 

 • zdobycie co najmniej 250 godzin doświadczenia własnego w podejściu spójnym z nurtem wykładanym w SPDiM w tym:
   • co najmniej 110 godzin psychoterapii własnej w nurcie psychodynamicznym, w trybie stacjonarnym (nie online), odbytej w trakcie trwania Szkoły w relacji z jednym psychoterapeutą, który:
   • pozostała liczba godzin może być odbyta również w formie psychoterapii i/lub doświadczenia rozwojowego. W trakcie szkolenia zapewniamy odbycie grup interpersonalnych, które są formą doświadczenia rozwojowego.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży jest obecność w czasie zjazdów, zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z informacjami zawartymi w Sylabusach, pozytywna opinia prowadzącego superwizora wskazująca na dojrzałość zawodową studenta i możliwość prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży pod stałą superwizją oraz napisanie i zaliczenie pracy końcowej (studium przypadku na podstawie prowadzonej przez siebie psychoterapii indywidualnej lub/i grupowej). Uzyskany w ten sposób dyplom wskazuje na możliwość samodzielnego prowadzenia psychoterapii dzieci i młodzieży pod stałą superwizją.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie Ankiety dla kandydatów SPDiM i przesłanie jej na adres: biuro@spdim.edu.pl (prosimy nie wypełniać jej ręcznie!). Niektóre osoby dodatkowo zaprosimy na rozmowę. 

Informacje na temat szkolenia można uzyskać pod adresem: biuro@spdim.edu.pl lub pod numerem tel. 692597529. Na stronie  FAQ zestawiliśmy najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji. Zapraszamy.