Trwa rekrutację uzupełniająca. Zapraszamy!

RODO

RODO to zasady ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego „Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych”. Dzięki tym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Warto znać swoje prawa i zasady, na podstawie których różne podmioty i instytucje – w tym my – mogą przetwarzać dane osobowe. Oto one:

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

SPDIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, ul. Ksawerów 21, 02-656 Warszawa NIP: 5213756109, KRS 0000647607

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych.

Kiedy możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

  • gdy wyraziłaś/eś na to zgodę,
  • gdy wykonujemy umowę,
  • gdy mamy ku temu podstawę prawną, 

gdy wymaga tego nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes (np., badamy satysfakcję uczestników, prowadzimy marketing bezpośredni, dostarczamy produkty i usługi dostosowane do Twoich potrzeb, dochodzimy roszczeń lub prowadzimy ustalenia podczas obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym, podczas rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków).

Każdy z procesów przetwarzania jest przez nas monitorowany oraz analizowany pod kątem istnienia tzw. przesłanek legalności (art. 6 RODO oraz art. 9 RODO), pozwalających nam przetwarzać Twoje dane osobowe.

Jak długo przetwarzamy dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika.

Komu przekazujemy dane?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

  1. organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
  2. dostawcom usług, z których korzystamy przy realizacji umowy (firmy świadczące usługi hostingu oraz serwisu IT; firmy dostarczające rozwiązań informatycznych m.in. oprogramowania; firma świadcząca usługi outsourcingu księgowości; współpracujący z SPDiM wykładowcy; firmy świadczące usługi płatnicze; firmy świadczące usługi doradcze i prawne. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), a także siedzibę poza terytorium EOG. Twoje dane osobowe przekazywane poza terytorium EOG będą zabezpieczone o odpowiednie zabezpieczenia prawne tak aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

Dodatkowe informacje związane z prawami wynikającymi z RODO. 

SPDiM bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania zapytania lub żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku poinformujemy Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych SPDiM może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

bezpośredni, dostarczamy produkty i usługi dostosowane do Twoich potrzeb, dochodzimy roszczeń lub prowadzimy ustalenia podczas obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym, podczas rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków).